خرید(بررسی قراردادهای نفتی بین المللی در حقوق اقتصادی)

فایل این فایل که به میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 243 صفحه میباشد . تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدانبررسی قراردادهای نفتی بین المللی در حقوق اقتصادی|31008560|gbi40075458|بررسی قراردادهای نفتی بین المللی در حقوق اقتصادی,فایل بررسی قراردادهای نفتی بین المللی در حقوق اقتصادی,دانلود بررسی قراردادهای نفتی بین المللی در حقوق اقتصادی,قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد, قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران,ماهيت متح,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی قراردادهای نفتی بین المللی در حقوق اقتصادی می باشد.

فایل این فایل که به میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 243 صفحه میباشد .

تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود. در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران) آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي
بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي 5
گفتار يكم- تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي 5
گفتار دوم- منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي 10
بند يكم ـ منشور ملل متحد: 10
بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل: 10
بند سوم ـ حقوق درياها 14
گفتار سوم- شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل 15
بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي 26
گفتار يكم- پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي 26
گفتار دوم- قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي 31
گفتار سوم- قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد 34
بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين 37
گفتار يكم- مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد 37
گفتار دوم- قراردادهاي امتياز 38
گفتار سوم- قراردادهاي مشاركت 41
مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد 41
مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود 43
مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري 43
گفتار چهارم- قراردادهاي خريد خدمت 45
مبحث اول- قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير: 45

مبحث دوم- قراردادهاي خريد خدمت صرف 46
گفتار پنجم- قراردادهاي بيع متقابل 47
مبحث اول- خصوصيات كلي قراردادهاي بيع متقابل 47
بند يكم: تاريخچه 47
بند دوم: تعريف قراردادهاي بيع متقابل 48
بند سوم: انواع قراردادهاي بيع متقابل 49
مبحث دوم- خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت 50
بند يكم: نكات مثبت‌حقوقي قراردادهاي بيع‌متقابل براي‌كشور ميزبان 51
بند دوم: نكات منفي حقوقي قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ميزبان 52
مبحث سوم- قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران 54
بند يكم: منابع و متون قانوني حاكم 54
بند دوم: تشريفات عقدقراردادهاي‌بيع‌متقابل و الزامات حقوقي‌ آن 57
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بين‌المللي درقراردادهاي بيع‌متقابل نفت وگاز ايران 60

فصل دوم: تئوري‌هاي حقوقي و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل

بخش يكم: تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي 64
گفتار يكم- نظريه قراردادهاي بدون قانون 64
گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري 68
گفتار چهارم- نظريه قراردادي بين‌المللي شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي 79

فهرست مطالب

بخش دوم: آثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي 81
گفتار يكم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس 81
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه 95
مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه 95
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه 96
گفتار سوم: حاكميت بر منابع طبيعي و تئوري بين‌المللي شدن قراردادها 103
گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي 115
نتيجه گيري: 120
فهرست منابع فارسي 122
فهرست منابع لاتين 126
فهرست دعاوي 129
فهرست قطعنامه ها و اسناد 130
الحاقات 131


مطالب دیگر:
📒دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت از زندگی📒دانلود پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی📒دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی رضایت از زندگی📒رویکردهای نظری رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه بهزیستی 47 صفحه📒چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازه بهزیستی📒پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سازه بهزیستی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی 30 صفحه📒چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی📒پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ذهن آگاهی📒ادبیات نظری و پیشینه تجربی ذهن آگاهی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی روانشناختی 29 صفحه📒چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی روانشناختی📒پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ذهن آگاهی روانشناختی📒ادبیات نظری و پیشینه تجربی ذهن آگاهی روانشناختی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی 57 صفحه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنا درمانی گروهی 56 صفحه📒دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنا درمانی 55 صفحه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های معنا درمانی 57 صفحه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق واقعیت درمانی 49 صفحه📒چارچوب نظری و پیشینه پژوهش واقعیت درمانی📒پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه واقعیت درمانی📒دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی واقعیت درمانی📒بررسی نظریه های واقعیت درمانی و عوامل موثر بر آن📒واقعیت درمانی در روانشناسی و اصول و عناصر اساسی آن