خرید(جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم))

auto;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"> mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:red">جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم Tahoma,sans-serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:red"> ) font-family:Tahoma,sans-seجزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)|39015495|gbi40075458|دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم),جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم),دانلود حقوق مدنی (قسمت دوم),دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) می باشد.

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور
- به همراه تست ها و پاسخ تشریحیفهرست مطالببخش پنجم : حقوق یمدن )16
...............
................................................................................................
)5طیشرا نکاح................................................................................................................................
.... 16نبطلا نکاح نیب دو
همجنس:................................................................................................
................ 16اشتباه در
اوصاف:..............................................................................................................................18اکراه:
................................................................................................................................
...........19قیتعل در حنکا :
................................................................................................................................19اظهار اراده
................................................................................................................................
.....21طرح
مطالب:................................................................................................................................
...21نحوة اظهار
اراده...............................................................................................................................21ماده 62 10 قانون یمدن
:......................................................................................................................21تقدم قبول بر یا
جاب:..........................................................................................................................22یتوال یا جاب و قبول:
..........................................................................................................................22ثبت نکاح
................................................................................................................................
......22وکالت در
نکاح................................................................................................................................
.23وکالت مطلق:
................................................................................................................................
..24تجاوز لیوک از اراتیاخت
خود:................................................................................................
................25شروط ضمن عقد نکاح
.......................................................................................................................25شروط باطل
................................................................................................................................
... 26-1 شرط یخ ار:
................................................................................................................................27یشروط که باطل و مبطل عقد
است:................................................................................................
........28شروط حیصح
................................................................................................................................
..28موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267نکات يدیکل ................................................................................................................................
270تست يها طبقه يبند شده
................................................................................................
.................. 292پاسخ یحیتشر تست يها طبقه
يبند
شده................................................................................................
. 325مجموعه
تست...............................................................................................................................
345آزمون يسراسر
362..........................................................................................................................90پاسخ یحیتشر آزمون يسراسر
366........ ................................................................................................
90منابع
................................................................................................................................
..........369

بخش پنجم : حقوق مدنی (5 )قسمت پنجم از این مجموعه
به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسیمیشود: الف) در نکاح ب)
در طلاقشرایط نکاحنکاح داراي شرایطی است که
تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد
ورضا (اراده) و اهلیت مورد
بحث قرار می دهیم
.اختلاف جنسبطلان نکاح بین دو همجنس:اختلاف جنس از شرایط
اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیاتحقوقی است و احتیاج به
استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم
(مادة 3قانون آئین دادرسی مدنی)
استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنهاست و از این رو طبق ماده
975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد
.بعلاوه، مواد -1122 1067-
- 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،هرچند که ماده صریحی
بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد
.در عمل، هنگامی که سردفتر
بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، براي احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوعمی کند و در صورتی که
شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاري کند و آنرا در دفتر
رسمیازدواج به ثبت برساند.
البته ممکن است شناسنامه گویاي حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته
شدهباشد. این نکاح بی شک
باطل است ولی براي ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با
ارجاع امربه کارشناس (پزشک) اگر
تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاحشناسنامه می نماید. می
توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردي یا زنی او غالب است با شخصدیگري از جنس مخالف
ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روي داده آثار
تغییرجنسیت، بر فرض اینکه
امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق
یابد وبدینسان اختلاف جنس که
هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته
شدهباطل می شود یا نه؟ چون
اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارتدیگر، اختلاف جنس هم
ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد.
البته دادگاهاست که باید تغییر جنسیت
را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند
.

قصد و رضا (اراده)طرح مطلب:قصد و رضا یا ارادة طرفین
از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است
.البته ارادة باطنی براي
تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده
علاوه برعناصر اصلی نکاح ممکن است
متضمن پاره اي تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر میکنند.تستهاي طبقهبند يشده-1 شرط صحت عقد ضمان
این است که
.....1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون
عنه زنده باشد
.3) تعهد مضمون عنه مالی
باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند
.-2 ملکی در قبال یکصد
میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را ازپرداخت اجرت یکساله ابراء
نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهي اجاره را دارند، پس از اقاله
.........)1 موجر نباید چیزي
به مستاجر بپردازد
.2) موجر باید یکصد میلیون
ریال به مستاجر بپردازد
.3) موجر باید به نسبت ایام
تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد
.4) موجر باید به نسبت ایام
باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد
.-3 اگر وکیل تحت
تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع
...1) باطل است. 2) غیرنافذ و
منوط به اجازه وکیل است
.3) غیرنافذ و منوط به اجازه
موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است
.-4 اگر شخصی پارچهاي
را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدونتقصیر خیاط در محل خیاطی
تلف شود
:1) خیاط مستحق اجرت نیست و
ضامن بهاي پارچه است
.2) خیاط مستحق اجرت است ولی
باید بهاي پارچه را برگرداند
.3) خیاط مستحق اجرت است و
در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد
.4) خیاط مستحق اجرت نیست و
ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است
.-5 قرض عقدي است......1) جائز2 ) لازم3 ) از طرف قرضدهنده لازم و
از طرف قرضگیرنده جائز4 ) از طرف قرضدهنده جائز و
از طرف قرضگیرنده لازمپاسخ تشریحی تستهاي
طبقهبن ديشده«3» گزینه 1-براي صحت عقد ضمان، ملائت
ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرايمضمون له گردد. از طرف
دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون
عنـهشرط صحت عقد ضمان نیست. و
اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت ویا توافق مضمونعنه در صحت
عقد ضمان تاثیري ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است
.«2» گزینه 2-به موجب ماده 264 قانون
مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد
اسـت
.بدین ترتیب وقتی موجر ذمه
مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور
را بهموجر پرداخت نموده. لذا
چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و
ثانیـاً مسـتاجرباید اجرتالمثل ایام تصرف
را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ
یـک صـدمیلیون ریال اجارهبها را
به مستاجر مسترد نماید
.توجه: صرفاً در عقد ضمان
و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـهاست ولی اثر ایفاء تعهد و
پرداخت دین را ندارد
.«4» گزینه 3-در صورتی که وکیل تحت
تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم
وکیل وهم موکل حق تنفیذ معامله
اکراهی را دارند
.«3» گزینه 4-از آنجا که ید خیاط، در
اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت
نمـیباشـد وهمچنین دلیل خاصی براي
عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد
.«2» گزینه 5-قرض عقدي است لازم که به
موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرفمزبور مثل آن را از حیث
مقدار و جنس و وصف رد نماید


مطالب دیگر:
🔍دانلود پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم درس سلام به من نگاه کن 🔍پاورپوینت سرمایه گذاری 🔍پاورپوینت سندرم روده تحریک پذیر 🔍پاورپوینت مسائل نوجوانان و جوانان🔍دانلود پاورپوینت فصل 3 سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی🔍پاورپوینت موسیقی و احکام آن 🔍پاورپوینت نمادهای شیطان پرستی 🔍پاورپوینت درباره ی پست مدرن 🔍پاورپوینت درباره ی ماه(قمر) 🔍پاورپوینت ریزمغذی ها🔍پاورپوینت زنجیره ارزش در اقتصاد🔍پاورپوینت زندگی نامه زرتشت 🔍پاورپوینت زندگی نامه میک آنژ🔍پاورپوینت سدهای زیرزمینی🔍پاورپوینت مدرسه تقوی (مرمت ابنیه)🔍پاورپوینت سلسله تک سلولی ها 🔍پاورپوینت کتاب و درس اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه🔍پاورپوینت سيستم بسته بندی ضد عفونی شده🔍پاورپوینت فن آوری نانو در ساختمان در 24 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر 🔍دانلود پاورپوینت هدایت تحصیلی در دوره متوسطه ی اول🔍پاورپوینت شباهت ها و تفاوت ها ی معماری با طراحی لباس🔍پاورپوینت گزيده ای از سياست نامه و قابوس نامه 🔍پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی🔍پاورپوینت ماشین آلات راه سازی🔍دانلود پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمانی کلاس ششم