خرید(شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری)

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات145حجم0/178 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق چکیده سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسشناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری|42064121|gbi40075458|شناخت نهاد وقف,تبیین موانع و تنگناهای نهاد وقف,شناخت حقوق موقوفه,افزایش بهره وری نهاد وقف,راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف,دانلود پایان نامه وقف,دانلود پایان نامه افزایش بهره وری نهاد وقف,موانع بهره وری نهاد وقف,راهکارهای بهبود بهره وری وقف
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری می باشد.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات145حجم0/178 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق چکیدهسنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست . انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است . کلید واژگان :وقفموقوفاتمشارکتاوراق وقفمنفعت بیان مسئله انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است . یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید : « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است . سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و ... در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 3 / 2 / 1374 مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . » همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است . یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد . همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت . فهرست مطالبچکیده1مقدمه2 1 ـ بیان مسئله2 2 ـ اهمیت تحقیق53 ـ پیشینه تحقیق 5 4 ـ اهداف تحقیق6 5 ـ سوال های تحقیق6 6 ـ فرضیه های تحقیق7 فصل اول : کلیات و مفاهیم9مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن10 گفتار اول : مفهوم وقف10 گفتار دوم : اقسام وقف 19بند اول : وقف عام 19بند دوم : وقف خاص 20مبحث دوم : تاریخچه وقف 21گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام 21گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام24 مبحث سوم : ارکان وقف27 گفتار اول : واقف27 گفتار دوم : موقوف علیه30گفتار سوم : مال موقوفه48 فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف56 مبحث اول : موانع فرهنگی57 گفتار اول : تصورات غلط از وقف57 گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی57 مبحث دوم : موانع اجرائی 58 گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی58گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف60گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف 61گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف62 فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف 64مبحث اول : توجه به مصالح عمومی65 گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف65 گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر70گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف 73گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف 76گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی80مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات 82گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف 82بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات82 بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف98 مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف 110گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت 110گفتار دوم : مشارکت صنعتی 112گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک 113گفتار چهارم : مشارکت متناقصه115نتیجه گیری 117 فهرست منابع و مآخذ 119
"

مطالب دیگر:
📗بررسی تاریخچه و انواع مدل ها و عناصر اصلی سیستم تولید چابک📗جزوه تحلیل سازه ها (1) مخصوص رشته های عمران و مکانیک📗بررسی موقعيت گاورنرها و سيستم‌هاي تحريك در شبكه قدرت و نقش سيستم‌هاي تحريك در بهره‌برداري📗زندگي و آثار طراحي ميكل آنژ و بررسي طراحي هاي فيگوراتيو ميكل آنژ و انواع مختلف اسكيس ها📗دانلود طرح درس تاریخ ایران و جهان 2، با موضوع انقلاب اسلامی📗بررسی تجهیزات بوجاري و سيستم‌هاي انتقال نيرو محركه و سيستم‌هاي نقل و انتقال مواد و تكنولو📗بررسی پارامترهاي موثر در طراحي ايزولاسيون و طراحي اپتيمم ايزولاسيون خطوط انتقال نيرو📗بررسي و مدلسازی پارامترهاي موثر بر شکل پذيري اتصالات صلب با استفاده از نرم افزار انسیس ANS📗بررسی و بهينه‌ سازي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت📗بررسی سبک معماری شیوه آذری و آثار برجسته سبک آذری📗بررسی روش های شکایت از احکام و قرارهای کیفری📗طراحي الكتريكي خطوط انتقال نيرو با توجه به مسائل و مشكلات اجرائي📗بررسی و تخمين پارامترهاي مقاومت سنگ و علل زمين لغزش و کنترل پايداري شيروانيهاي سنگي📗مشابه‌سازي عملكرد رله‌هاي فركانسي حذف بار📗پروژه آماده رشته کامپیوتر بررسی و به روز رساني فروشگاه Online بسیار کامل و جامع📗محاسبه شاخصهاي اساسي قابليت اطمينان ظرفيت توليدي سيستمهاي قدرت با استفاده از كامپيوتر📗جزوه آموزش تصويري Powerpoint ، بسیار جامع و کامل📗بررسی مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران📗طراحی فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونيك ) به كمك ميكرو كنترلر PIC📗بررسي روشهاي كاهش سطح اتصال كوتاه بويژه ارائه پيشنهادات در مورد بكارگيري اين روشها در شبك📗بررسی کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی📗تخمين بار خطوط شبكه در شرايط اضطراري بكمك ضرايب حساسيت حاصله از پخش بار خطي📗بررسی ساختار معماری قرن بیستم و آثار برجسته معماری قرن بیستم📗بررسی اثرات فني و اقتصادي مقره‌ها در طراحي شبكه‌هاي فشارقوي📗بررسی انواع روش های مختلف آبياری بارانی