خرید(شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه)

معانی كلمه شرط در عرف معناي اول شرط معناي حدثي و مصدري است كه در اين معنا اسم فاعل آن شرط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط عليه هم به ترتيب منتفع و متضرر از شرط مي باشند. ابن منظور درلسان العرب مي گويد : شرط، الزام شيء و التزام شيء در بيعشرط فعل در حقوق ايران و فرانسه|50074493|gbi40075458|شرط فعل,شرط,التزام,الزام,حقوق,ایران,فرانسه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه می باشد.


معانی كلمه شرط در عرف


معناي اول شرط معناي حدثي و مصدري است كه در اين معنا اسم فاعل آن شرط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط عليه هم به ترتيب منتفع و متضرر از شرط مي‏باشند. ابن منظور درلسان العرب مي‏گويد : شرط، الزام شيء و التزام شيء در بيع و مثل آن مي‏باشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائي صحيح نيست و اگر هم استعمالاتي از آن به چشم مي‏خورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وي حتماً بايد در ضمن عقدي باشد و هويت استقلالي براي آن متصور نيست.البته شرط در بعض موارد در معناي مفعولي يعني بر مشروط نيز استعمال مي‏گردد مثل موردي كه خلق مي‏گويند و مخلوق اراده مي‏كنند در اين صورت شرط به معناي آنچه كه انسان بر نفس خود شرط كرده، مي‏باشد.


معناي دوم عرفي از شرط عبارت از امري است كه از عدم آن عدم لازم شود ولي از وجودش حتماً وجود لازم نگردد. مثل اينكه شرط نماز، داشتن وضوء است، ولي گرفتن وضوء لازمه اش نماز خواندن نيست ؛ مي‏توان تصور نمود شخص وضوء بگيرد ولي نماز نخواند. شرط در اين معنا اسم جامد است و اگر مشتقاتي ازآن گرفته شده، همه جعلي و برخلاف قاعده مي‏باشند. در معناي مصدري(معناي اول) تصور شارط بدون مشروط ممكن نبود،


شرط دو معناي اصطلاحي نيز دارد :


اين واژه در زبان علم نحو به معناي آن چيزي است كه بعد ازادات شرط مي‏آيد. لذا شرط در زبان اصطلاحي نحويين به معناي دوم يعني آنچه كه از عدم آن عدم لازم مي‏آيد، اطلاق مي‏شود.


شرط در زبان علم اصول و اهل معقول نيز به همين معنااست؛ بااين تفاوت در جانب وجود نيز از وجود سبب وجود مسبب لازم مي‏شود. يعني علاوه بر اينكه از عدم شرط عدم لازم مي‏آيد، از وجود آن نيز وجود لازم مي‏آيد.


دو اطلاق عرفي قبل با دو اطلاق اصطلاحي قابل جمع نيستند. اطلاقات عرفيه مردداند بين دو معناي اول عرفي‏كه اگر قرينه اي بر هر كدام از آن دو معنا (معناي مصدري و معناي جامد) موجود بود، بر آن معنا و اگر قرينه اي موجود نبود، موجب مهمل شدن لفظ مي‏شود.


ما براي توضيح مطلب واژه شرط را در روايت المومنون عند شروطهم به بررسي مي‌گيريم كه ببينيم بر كداميك از دو معناي عرفي استعمال شده است. بنظر مي‌رسد در اين روايت شرط به معناي حدثي و مصدري مورد لحاظ باشد. يعني مي‏توان استنباط نمود منظور اين است كه مومنين بايد به ملتزمات خود (آنچه كه بر خود الزام كرده‌اند)، وفادار باشند. بنابراين، روايت مذكور ناظر به معناي دوم عرفي از شرط كه از عدم شرط، عدم عقد لازم بيايد, نمي‌باشد. به هرحال, اگر ترديدي هم در معناي آن وجود دارد, بين يكي از دو معناي عرفي است نه بين يك معناي اصطلاحي و يك معناي عرفي.


به هر حال، آنچه ما در اينجا از واژه شرط منظور داريم، بيشتر آن امري است كه از عدم آن عدم عقد لازم آيد. اگر آن امر انجام كاري باشد، از عدم انجام آن كار, عقد معدوم گردد. البته، هر چند شرط را در نظر بعض از فقهاء مثل شيخ انصاري بتوان بر تعهد ابتدائي نيز اطلاق كرد ولي همان طور كه لغويين گفته‌اند، در اينجا مراد ما از شرط انجام كاري است كه در ضمن عقد ديگر آمده باشد و هويت تبعي و فرعي داشته باشد.


-


شرط در اين معنا (كيفيت يا قيدي براي تعهد) به شرط تعليقي مربوط مي‏گردد و معادل شرط فعل در حقوق ايران نيست.
مطالب دیگر:
پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه ایدانلود پاورپوینت ماشین آلات و تجهیزات بیهوشیپاورپوینت پروژه نرم افزار 1دانلود پاورپوینت روش تحقیق کیفی و آمیخته 423 اسلایدپاورپوینت پمپ های هيدروليكیدانلود پاورپوینت طراحی محصولپاورپوینت پيش بينی وضع هوادانلود پاورپوینت معماری انواع راه پلهپاورپوینت پیشگیری از حوادث در کودکاندانلود پاورپوینت سیستم ماهیچه هاپاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی با موضوع فرایند تصمیم گیریپاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی با موضوع قدرت و سیاستپاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابیپاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی پاورپوینت معماری ارگانیک (معماری الی)پاورپوینت معماری پایدار،معماری سبزپاورپوینت معماری سبز- بام سبزپاورپوینت بررسی نمونه های معماری پایدارپاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آنپاورپوینت آثار شاخص معماری سبزپاورپوینت معماری بیونیک و نمونه هایی از آنپاورپوینت تعریف معماری سبز و آشنایی با اصول معماری سبز در شهرپاورپوینت ساختمان های پایدار و اهداف کلی  آنهاپاورپوینت آثار مرتبط با طبیعت در معماری